Кострижівська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Публічний договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та  централізованого водовідведення

Дата: 22.05.2023 10:33
Кількість переглядів: 135

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є
самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та
  централізованого водовідведення
смт.Кострижівка                                                                   “____”_____________ 2023 р.


              Цей Договір, в якому одна сторона Кострижівське управління житлово-комунального господарства(скорочено - УЖКГ), Код ЄДРПОУ 30813029, що діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері надання послуг з централізованого водопостачання  (далі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа,що є власником (співвласником, користувачем) будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна
– індивідуальний споживач, який прийняв (акцептував) дану пропозицію
(надалі – Споживач) з іншого боку, далі разом —Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти з будь-яким Споживачем Договір про надання послуг з
централізованого водопостачання  з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення
якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання . При фактичному отриманні та/або оплаті Послуг Виконавця, Споживачі приймають умови цього Договору
про нижченаведене.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Споживача на укладення Договору в
повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами.
Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору,підписаному Сторонами.
Споживач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом
акцептування.
Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (прийняттям) цього договору публічної оферти:
– факт отримання послуг з централізованого водопостачання ;

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та у відповідності до Закону України «Прожитлово-комунальні послуги»;
– письмова заява Споживача про прийняття умов цього Договору на адресу Виконавця;
Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього
Договору та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
Якщо Споживач не згодний з умовами Договору, він не має права користуватися

Послугами.
У разі відмови споживачів від отримання послуг з централізованого водопостачання, така відмова має бути оформлена письмово та направлена до Виконавця, для оформлення припиненнянадання цих послуг.
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України публічним є договір, в якому одна сторона – взяла на себе
обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.
«Оферта» – пропозиція Виконавця укласти Договір.
Згідно зі статтею 641 Цивільного кодексу України пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін
майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила,
вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, є
запрошенням робити пропозиції укласти договір, якщо інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях. Пропозиція укласти договір може бути відкликана до моменту або в момент її одержання адресатом. Пропозиція укласти договір, одержана
адресатом, не може бути відкликана протягом строку для відповіді, якщо інше не вказане у пропозиції або не випливає з її суті
чи обставин, за яких вона була зроблена.
«Акцепт» – надання Споживачем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без
підпису письмового примірника Договору.
Статтею 642 Цивільного кодексу України передбачено, що відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір,
про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах
строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору
(надала послуги,виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом. Особа, яка прийняла пропозицію,
може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір, до
моменту або в момент одержання нею відповіді про прийняття пропозиції.«Послуга» – послуга з централізованого водопостачання, яка надається Виконавцем.
«Споживач» – будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа (індивідуальний споживач), що
є власником (співвласником, користувачем) будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує послугу для власних потреб та акцептувала даний Договір.
«Виконавець» – К
острижівське УЖКГ» – суб’єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водопостачання.
«сайт Виконавця»
- сайт Кострижівського ОТГ – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою ______________________________, яка є офіційним джерелом інформування Споживачів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.
Інші терміни вживаються у значенні наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України «Про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення», «Про житлово-комунальні послуги»,та інших актах чинного в Україні законодавства.
Предмет договору
1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві послуги з централізованого водопостачання  (далі — послуги),а споживач зобов’язується оплачувати надані послуги за тарифами,
встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, передбачених договором.
2. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної
води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та інженерно-технічних систем споживача.
3. Послуги надаються споживачеві безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону
України “Про житлово-комунальні послуги”.
4. Інформація про споживача:

4.1) власник (співвласник, користувач) будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, та члени його сім’ї_____________________________________ осіб, а саме:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.2) адреса об’єкта водоспоживання:
вулиця________________________________________________________________, будинок No _________________________________________________________________,

4.3) засоби зв’язку зі споживачем:
- номер контактного телефону споживача _______________________________________________;

4.4) абонентський номер споживача _______________________________________________;
4.5) характеристика вузлів обліку води:_________________________________________________
У разі внесення змін до характеристики вузлів обліку води такі зміни вважаються внесеними до договору шляхом належного оформлення акта взяття на абонентський облік.
Розмір плати за послуги
5. Тарифи на послуги встановлюються  органами місцевого
самоврядування відповідно до закону і становлять:
на послугу з централізованого водопостачання —
22 грн. за 1 куб. метр з ПДВ;
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує
15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам із зазначенням рішення відповідних органів.
У разі зміни тарифів у період дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх
введення в дію без внесеннядодаткових змін до договору.
6. Плата за послуги розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу та обсягу спожитих послуг,визначеного відповідно до законодавства.
Облік та порядок оплати послуг

7. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показань.
8. Споживач забезпечує доступ Виконавця, до вузлів обліку .
9. Ведення обліку послуг з централізованого водопостачання здійснюється за показаннями вузла комерційного обліку,прийнятого виконавцем на абонентський облік.
У разі наявності у споживача кількох об’єктів водоспоживання, оснащених вузлами обліку, ведення обліку наданих
послуг здійснюється з урахуванням показань усіх засобів обліку, прийнятих виконавцем на абонентський облік.
1
0. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.
Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інше не визначено
договором.
11. Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання.
12. До встановлення вузла комерційного обліку обсяги споживання питної води визначаються за нормами споживання з розрахунку на одну особу та для ведення особистого підсобного господарства, встановленими органами місцевого самоврядування.
13. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном, з урахуванням середнього споживання питної води протягом
попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але неменш як 15 діб).

14. Оплата послуг здійснюється в безготівковій або готівковій формі. За бажанням споживача оплата послуг можездійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
У разі авансової оплати послуг виконавець періодично один раз на шість місяців здійснює перерахунок плати за
фактично надані послуги, про що повідомляє споживачеві.
15. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати послуг.
16. У разі тимчасової відсутності споживача та інших осіб понад 30 календарних днів споживач може письмово повідомити про це виконавцеві та надати відповідне документальне підтвердження. У такому разі споживач має право на неоплату вартості послуг (у разі відсутності приладів обліку в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна).
17. Споживач, якому для провадження підприємницької діяльності та іншої господарської діяльності на території своїх приватних домоволодінь необхідно отримувати послуги, зобов’язаний звернутися до виконавця з відповідними документами для внесення змін до договору.
Права та обов’язки сторін

18. Споживач має право на:
-підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання;
- забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;
- одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;
- пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного
водопостачання;

- своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами договору;
- одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу,
норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

- відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого
майна);

- зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
- усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановленого законодавством;
- неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності у житловому будинку або іншій будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;
- складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
- отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані платежі;
- розірвання договору за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.
19. Споживач зобов’язаний:
- раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоки;
- не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;
- утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;
- укладати договір про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;
- своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
- забезпечувати цілісність обладнання вузлів комерційного обліку послуг та не втручатися в їх роботу;
- проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законодавством порядку;
- оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договором;
- допускати у своє житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представника у порядку,визначеному законом, для ліквідації аварій, усунення неполадок та перевірки показань засобів обліку;
- забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- письмово шляхом подання заяви інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 10 календарних днів з дня настання таких змін;
 дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.
20. Виконавець має право:
1) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будівель, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”;
2) вимагати від споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
3) вимагати від споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;
4) доступу до житлових приміщень (інших об’єктів нерухомого майна) споживача для ліквідації аварій, усунення неполадок  та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів комерційного обліку, що забезпечують облік споживання послуг у будівлі,
приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, в порядку, визначеному законом і договором;
5) обмежити (припинити) надання послуг у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;
6) звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;
7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

21. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;
2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання  (аварійні ситуації);
3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);
5) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору.

6) готувати та укладати із споживачем договори з визначенням відповідальності за дотримання їх умов;
7) надавати без додаткової оплати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір
місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;
8) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий
період;
9) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки
розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших
випадках, визначених договором;
10) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
12) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів
у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;
13) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг,
що виникли з його вини;
14) інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;

22.Споживач несе відповідальність за:
1) невиконання умов договору;

23.Виконавець несе відповідальність за:
1) невиконання умов договору;
3) ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг;
4) порушення прав споживачів згідно із законодавством.
Порядок обмеження (припинення) надання послуг

 Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі:
- проведення ремонтних і профілактичних робіт  із зазначенням причини та строку обмеження (припинення) в наданні відповідних послуг;
- ліквідації аварії, повідомивши споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення
такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначається причина та строк перерви в наданні відповідних послуг.
-Виконавець має право обмежити (припинити) надання відповідної послуги споживачеві у разі непогашення вповному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.
Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 ЗаконуУкраїни “Про житлово-комунальні послуги”.

-Для обмеження (припинення) надання відповідної послуги споживачеві (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості з оплати за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому послуг може бути спочатку обмежено, а потім припинено.
Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строкуоплати послуги, визначеного законодавством та/або договором.
Попередження надсилається споживачеві рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом
повідомлення споживачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб: особисто під підпис.

-У разі непогашення споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.
-Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору про надання послуг.
-Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.
-Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.
24.Порядок оформлення претензій
Оформлення претензій споживачів здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27, 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.
-За результатами перевірки якості надання послуг складається акт-претензія відповідно до порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
-Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення.
-У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водопостачання споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб зазначається в акті-претензії.
-У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання (надання) послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень підлягають компенсації за рахунок виконавця.
-У разі неприбуття виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт-претензія підписується споживачем та не менш як двома споживачами, які проживають (розташовані) у сусідніх будівлях (у приміщеннях у разі, коли послуга надається у багатоквартирному будинку) і надсилається виконавцеві рекомендованим листом.
-Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.
25.Форс-мажорні обставини
-Сторони звільняються від відповідальності згідно з договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з договором.
-Сторона, яка не може виконати прийнятих на себе зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.
-У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою сторін.
Особливі умови та строк дії договору

-Договір укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на один рік.
-Внесення змін до договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.
-Договір може бути розірваний споживачем за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.
-Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків,передбачених договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших законодавчих актів.
-Спори, що можуть виникнути у процесі виконання договору, сторони вирішують шляхом переговорів.Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.
-Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.
26. Контактні доні та засоби зв’язку:
Графік роботи: щоденно крім суботи, неділі та святкових днів.

Час роботи з 8.00 до 16.00.
Місцезнаходження: вул.Заводська,53 смт.Кострижівка
Номери телефонів :
Бухгалтерія тел.: 2-77-01


Реквізити Сторін Договору

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                                          СПОЖИВАЧ

Кострижівське УЖКГ                                                                    ____________________________

Р/р UA363563340000026004301161501

 ощадбанк м. Заставна МФО 356334                                      _____________________________                              

ЄДРПОУ підприємства 30813029                                             _____________________________

Начальник                                                                                      ____________________________

Кострижівського УЖКГ

__________Марія БАЛА                                                         _____________________________

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь