Кострижівська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Розпорядження про проведення конкурсу

Дата: 28.12.2021 11:59
Кількість переглядів: 540

Фото без опису

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    до розпорядження

                                                                                                    селищного  голови

                                                                                                   від 01.12.202147-р

 

Перелік питань  для письмового тестування  з метою визначення рівня знань законодавства у сфері освіти

І. Питання для перевірки знання Закону України ‹Про освіту»

 1. Що входить до системи освіти?
 2. Що належить до невід’ємних складників системи освіти?
 3. Хто належить до органів управління у сфері освіти?
 4. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?
 5. Які функцїі виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?
 6. Що належить до обов’язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)?
 7. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?
 8. Якими документами визначається обсяг автономїі закладів освіти?
 9. Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діялъності?
 10.  Якими с вимоги до опорного закладу освіти?
 11.  Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії), щo найбільш доступний та наближений до ïї місця проживання?
 12.  За якoï умови юридична особа має статус закладу освіти?
 13.  У якoмy статусі може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?
 14.  До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності — на веб-сайті свого засновника)?
 15.  Які плакати, стенди, листівки, а6о інші об’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?
 16.  Хто може бути засновником закладу освіти?
 17.  Кому засновник a6o уповноважений ним орган (особа)  може делегувати окремі свої повноваження?
 18.  Що належить до обов’язків засновника закладу освіти?
 19.  Хто затверджує статут закладу освіти?
 20.  Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?
 21.  Хто  здійснює    контроль    за фінансово-господарською діяльністю       закладу освіти?
 22.  Якими документами визначаються повноваження (права i обов’язки)

та відповідальність керівника закладу освіти?

 1.  Хто здійснює управління закладом освіти?
 2.  Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами,

органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?

 1.  Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та iншy діяльність закладу освіти?
 2.  Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?
 3.  Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі  освіти?
 4.  Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 5.  Хто   не   може  входити   до   складу наглядової  (піклувальної) ради

закладу освіти?

 1.  Які органи самоврядування  можуть діяти в закладі освіти?
 2. Який орган         є        вищим        колегіальним      органом громадського самоврядування закладу освіти?
 3.  За чиєю     ініціативою створюються      органи       громадського самоврядування в закладі освіти?
 4.  Хто є учасниками освітнього процесу?
 5.  У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?
 6.  Хто має обов’язок захищати здобувачів освіти під чac освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?
 7.  Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?
 8.  На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається

виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?

 1.  3 якою метою утворюються інклюзивно-ресурні центри?
 2.  Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?
 3.  Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?
 4.  Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
 5.  У який       спосіб забезпечується доступність інформацїі, відтвореної в документі про освіту, для особи з порушенням зору ?
 6.  Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?
 7.  Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізацїі індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?
 8.  Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?
 9.  Що передбачає «розумне пристосування»?
 10.  Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?
 11.  Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих нa

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти?

 1.  Що має зробити пeдaгогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?
 2.  Що визначає стандарт освіти?
 3.  На основі якого документа розробляється освітня програма?
 4.  Що містить освітня програма?
 5.  Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?
 6.  Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під чac повсякденної діялъності, пов’язаної з професійною, громадською а6о іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям?
 7.  Які форми здобуття освіти є індивідуальними?
 8.  Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти?
 9.  У який спосіб здйснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти?
 10.  Яка освіта вважається спеціалізованою?
 11.  Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти?
 12.  Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до ключових?
 13.  Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?
 14.  3 якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?
 15.  Що належить до обов’язків здобувачів освіти?
 16.  Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних i комунальних закладах освіти?
 17.  Що належить до обов’язків батьків здобувачів освіти?
 18.  Що включає академічна свобода педагогічного працівника?
 19.  Що включая в себе робочий чac педагогічного працівника?
 20.  Що передбачає професйний  розвиток  педагогічних працівників?
 21.  Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?
 22.  У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікацїі педагогічних (науково-педагогічних) працівників?
 23.  Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?
 24.  За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання i підтвердження?
 25.  Хто визнає результати підвищення кваліфікацїі педагогічного працівника у суб’єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?
 26.  За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобушя повної

загальної середньої освіти?

 1.  За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб’єти освітньої діяльності?
 2.  Хто має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?
 3.  Що лежить в основі формули, згідно з якою визначається порядок розподілу освітньої субвенцїі між місцевими бюджетами?
 4.  Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних i комунальних закладів освіти?
 5.  Де можуть розміщувати тимчасово вільні кошти державні та комунальні заклади освіти?
 6.  За кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти й у зворотному напрямку здобувачі загальної середньої освіти, які проживають у сільській місцевості i потребують підвезення?
 7.  За рахунок яких джерел може здійнюватися оплата праці педагогічних працівників?
 8.  На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорїі?
 9.  Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?
 10.  Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?
 11.  У якому розмірі держава забезпечує виплату щорічної rpoшoвoï винагороди педагогічним прадівникам за сумлівну працю, зразкове виконанання покладених на них обов’язків?
 12.  Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі захворювання, яке тимчасово унеможливлює виковання ним посадових обов’язків?
 13.  В якомy розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомогу нa оздоровлення при наданні щорічної відпустки?
 14.  Що означає «якість освіти»?
 15.  Що означає «якість освітньої діяльності»?
 16.  Що може включати система забезпечення якості в закладах освіти(внутрішн ситема забезпечення якості освіти)?
 17.  Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?
 18.  За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освітви?
 19.  Хто   має право ініціювати  проведення інституційного    аудиту        у позаплановому порядку?
 20.  Хто проводить внутрішній моніторинг якocтi освіти?
 21.  Яка періодичність проходження атестацїі педагогічним працівником?
 22.  У якoмy випадку зараховується проходження атестації педагогічнимим працівником (без проведення самої процедури атестацїі)?
 23.  Що вважається порушенням академічної доброчесності?
 24.  Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?
 25.  Хто акредитує громадські фахові об’єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім зкладів вищої освіти)?
 26. Що належить до прав суб’єктів громадського нагляду (контролю)?

 

 

II. Питання для перевірки знання Закону України ‹Про повну загальну середню освіту»

 1. Що належить до системи загальної середньої освіти?
 2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?
 3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?
 4. Що таке «цикл освітнього процесу»?
 5. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої

освіти?

 1. В якoмy циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання?
 2. Як заклади ocвiти можуть забезпечувати здобуття повної загальної

середньої освіти?

 1. Який структуриий підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів?
 2.  За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?
 3.  Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я?
 4.  Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для ociб з особливими освітніми потребами зумовленими складними порушеннями розвитку?
 5.  Який тип закладу забезвечує здобуття базової середньої освіти?
 6.  Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?
 7.  В яких містах можуть діяти комунальні ліцеї?
 8.  За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів

загальної середньої освіти у сільській місцевості?

 1.  Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі

закладів загальної середньої освіти?

 1.  В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної

середньої освіти?

 1.  Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?
 2.  3  якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу

загальної середньої освіти?

 1.  Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати

громадської акредитацїі закладу загальної середньої освіти?

 1.  Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?
 2.  Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквдацію чи

перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

 1.  Хто зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідацїі закладу загальної середньої освіти?
 2.  Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти i річний план роботи?
 3.  За якої умови підвезення учнів i педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом?
 4.  Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника

закладу загальної середньої освіти?

 1.  На    який  строк укладається         трудовий    договір      з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?
 2.  Хто затверджує посадові інструкцїі працівників закладу загальної середньої освіти?
 3.  Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 4.  Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?
 5.  Хто  визначає  посадові        обов’язки   працівників         закладу загальної середньої освіти?
 6.  На кого покладається відповідальність за організацію харчування

учнів у закладах загальної середньої освіти?

 1.  За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої

освіти є правомочним?

 1.  Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?
 2.  З якою       періодичністю    скликаються        загальні     збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти?
 3.  Що належить до прав органів учнівського самоврядування?
 4.  Якими є вимоги до осіб, якi примаються на посади педагогічних працівників?
 5.  Що належить до обов’язків педагогічних працівників?
 6.  Яких принципів зобов’язані дотримуватися педагогічні працівники у

відносинах з учнями та ïx батьками?

 1.  Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності

та приймаються на посаду педагогічного працівника?

 1.  Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?
 2.  У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує

     педагогічних працівників до виконання обов’язків педагога-      наставника?

 1.  Якими  є  наслідки     для  педагогічних  працівників,      стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?
 2.  Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?
 3.  Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної роботи з учнями?
 4.  Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?
 5.  Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?
 6.  За яких умов допуєкаються перерозподіл педагогічного нававтаження

протягом навчального року?

 1.  Хто може бути асистентом учня?
 2.  На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікацїі педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів?
 3.  Що відбувається за резулътатами атестацїі педагогічного працівника?
 4.  Якою є мінімальна тривалість навчального року?
 5.  Хто визначає структуру i тривалість навчального року, навчального

тижня, навчального дня, занять, відпочику між ними?

 1.  Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти для 2-4 років навчання?
 2.  Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?
 3.  Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?
 4.  3 якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної середньої освіти?
 5.  Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?
 6. Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?
 7.  Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державвою мовою i мовою національної меншини?
 8.  Яким документом визначається перелік обов’язкових i вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість  навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти?
 9.  Що визначає модельна навчальна програма?
 10.  Що є підставою для залучення до реалізацїї освітньої програми міжшкільного ресурсного центру?
 11.  На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?
 12.  За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?
 13.  В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?
 14.  В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти?
 15.  Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?
 16.  За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів?
 17.  В якому  випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?
 18.  В який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію?
 19.  Який документ видається учневі щороку при переведенні його на наступиий рік навчання?
 20.  Для чого здійснюється державна підсумкова атестація?
 21.  3  яких  предметів      обов’язково         складається державна підсумкова атестація?
 22.  В якій формі проходять державну підсумкову атестацію учні, які завершують здобуття профільної середньої освіти?
 23.  За якоï умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну середню освіту?
 24.  Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту (ïx бланки)?
 25.  За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є не педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведения навчальних занять, семінарів тощо)?
 26.  За яких умов учні мають право на отримання додаткових індивідуальних або групових консультацій, занять?
 27.  Які діти обов’язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?
 28.  Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти для здобуття початкової освіти?
 29.  В якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних i корпоративних закладів освіти?
 30.  Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?
 31.  Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?
 32.  Якою є гранична наповнюваність класів-комлектів у початковій шкoлi?
 33.  Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?
 34.  Хто розподіляє учнів між класами (групами)?
 35.  Як може бути забезпечено здобуття освіти учнями, якщо ïx кількість не дозволяє утворити клас?
 36.  За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?
 37.  Що є підставою для утвореняя групи продовженого дня в закладі загальної середньої освіти?
 38.  За рахунок яких коштів здійснюється оплата npaцi вихователів груп продовженого дня в комунальних закладах ocвiти?
 39.  За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями?
 40. За   якої  умови  батьки         учнів  мають       право  бути  присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?
 41.  Якими документами визначаються види та форми заохочення та відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?
 42.  Хто приймае рішення про заохочення (відзначення) учня?
 43.  На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?
 44.  Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої освіти?
 45.  На підставі чого визвачається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?
 46.  Що визначає індивідуальна програма розвитку?
 47. Ким розглядається питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторїї учня?

 

 

 

Керуючий справами                                                               Ярослав ВОВРИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    до розпорядження

                                                                                                    селищного  голови

                                                                                                   від 01.12.202147-р

 

Ситуаційне завдання № 1

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 18 учнів 10 класу разом з батьками (всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Ірину Федорівну, а Любов Іванівну ( у минулому році на паралелі було три дев'ятих класи, при формуванні десятих класів стало два, зміна класних керівників була неминучою).

Якими мають бути дії директора школи?

 

Ситуаційне завдання № 2.

Учень не може знайти спільну мову з своїми однокласниками, постійно їх ображає та провокує конфліктні ситуації, не поважає вчителів, тобто його модель поведінки не відповідає загальноприйнятим поняттям про права та обов’язки учня. Мати в усьому підтримує свою дитину та постійно скаржиться у різні інстанції на адміністрацію школи, педагогів та батьків класу, в якому навчається син. В результаті неодноразово виникають конфліктні ситуації між цим учнем та його однокласниками, між матір’ю цієї дитини та іншими батьками, між адміністрацією та вчителями.

Запропонуйте рішення виходу з даної ситуації, аби задовольнити інтереси всіх перелічених сторін.

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                Ярослав ВОВРИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    до розпорядження

                                                                                                    селищного  голови

                                                                                                від 01.12.202147-р

 

 

Критерії оцінювання кандидатів на посаду директора закладу загальної середньої освіти в межах конкурсного відбору

 

 

І. Тестування

 

 1. Тестування містить 30 тестових завдань.
 2. Кожне тестове завдання передбачає чотири варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним.
 3. Тестування проходить письмово не довше 30 хвилин у присутності членів комісії (не менше трьох осіб).
 4. Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.
 5. Оцінювання тестування проводиться за такими критеріями:
 • один бал надається за правильну відповідь;
 • нуль балів – за неправильну відповідь.
 1. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30.

 

ІІ. Ситуаційні завдання.

 

Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти.

 1. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин.
 2. Кандидат обирає ситуаційне завдання шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.
 3. Перед вирішенням ситуаційного завдання обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.
 4. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

10 балів – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

5 балів – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

5. Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування та балів за вирішення ситуаційного завдання.

 1. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

 

ІІІ. Публічна презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

 

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 10 хвилин.

Для оцінювання результату публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

10 балів виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;  

5 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;  

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання  балів,  виставлених  кожному кандидату за результатами  оцінювання перевірки знання законодавства, розв’язання ситуаційних завдань та  презентації.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів визначення переможця здійснюється таємним голосуванням членів комісії  бюлетенями.

У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування бюлетенями вирішальним у визначення переможця є голос голови конкурсної комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    до розпорядження

                                                                                                    селищного  голови

                                                                                                   від 01.12.2021№47-р

 

СКЛАД

конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Кострижівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Піцек Сергій Іванович

заступник селищного голови, голова комісії

Воврин Ярослав Володимирович

керуючий справами виконкому селищної ради, заступник голови комісії                                                                                     

Токарчук Олена Вікторівна

начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту, секретар комісії

Антоняк Марина Іллівна

Головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої освіти та цифрової трансформації управлінняосвіти та цифрової трансформації Департаменту освіти і науки (за згодою)

 

представник управління державної служби якості у Чернівецькій області (за згодою)

Березовська Інна Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу освіти, охорони здоров’я, культури, спорту Чернівецької районної державної адміністрації (за згодою)

Цюпа Іван Ярославович

голова батьківського комітету Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ст (за згодою)

Добровольська Тетяна Петрівна

представник трудового колективу Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ст (за згодою)

Калинюк Олександр Дмитрович

голова ради школи Кострижівського ОЗ ЗСО І-ІІІ ст (за згодою)

 

                                  

                                                 

Керуючий справами                                                                Ярослав ВОВРИН


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь