A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кострижівська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

7-4-2021 Програма національно-патріотичного виховання

Дата: 06.04.2021 11:07
Кількість переглядів: 503

                                                                                                                проєкт

УКРАЇНА

 Кострижівська селищна рада

Чернівецького району  Чернівецької області

4 сесія VIIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

«16» квітня 2021 року                   № 7-4/2021                     смт. Кострижівка

 

Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Кострижівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки

 

         Відповідно статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019,  з метою розвитку в суспільстві національної свідомості, формування почуття патріотизму на засадах духовності та моральності, популяризації духовно-культурної спадщини українського народу, створення механізму стійкого іноваційного розвитку освіти, умов для поетапного переходу до нового рівня освіти, селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити  Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді Кострижівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки (додається).
  2. Затвердити основні заходи до Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Кострижівської селищної територіальної громади на 2021-2023роки  (додається).
  3. Фінансовому  відділу  Кострижівської селищної  ради  передбачити  кошти, необхідні  на  виконання  Програми.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури,  спорту, охорони здоров’я, організації дозвілля та відпочинку молоді.

 

Кострижівський селищний голова                          Віталій БЕРКОВСЬКИЙ

 

Додаток 1
до Програми національно-патріотичного

виховання дітей та молоді

Кострижівської селищної територіальної

громади на 2021-2023 роки

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОГРАМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

КОСТРИЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА  2021-2023  РОКИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ  освіти, культури, молоді та спорту Кострижівської селищної ради

 

2.

Підстава для розроблення

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року №948/2002 «Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді»

3.

Розробник Програми

 

Відділ  освіти, культури, молоді та спорту Кострижівської селищної ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ  освіти, культури, молоді та спорту Кострижівської селищної ради

5.

Учасники програми

Відділ  освіти, культури, молоді та спорту Кострижівської селищної ради,  заклади загальної середньої освіти громади

6.

Термін реалізації Програми

2021 – 2023 роки

7.

Джерела фінансування:

Бюджет громади

8.

Кошти місцевого бюджету

Бюджет громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

В межах кошторисних призначень на відповідний рік

     

 

 

1. Загальні положення

                Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Кострижівської громади на 2021-2023 роки (далі - Програма)  розроблена відділом освіти, культури, молоді та спорту Кострижівської селищної ради та рекомендована для використання у практичній діяльності працівникам навчальних закладів Кострижівської громади із метою удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнів.

 В Україні національно - патріотичне виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України. Актуальність національно-патріотичного виховання громадян, особливо дітей та молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають подальшого вдосконалення системи національно-патріотичного виховання, оптимізації державної політики у зазначеній сфері.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму у дітей та молоді. Діяльність позакласної та позашкільної роботи закладів спрямована на формування у дітей та молоді поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей, безпосередньо через освітній процес у гуртках художньо - естетичного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого та інших напрямів творчості. Серед сучасних державотворчих процесів, які відбуваються в Україні, у суспільстві спостерігається пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникають різні громадські рухи, молодіжні організації, розповсюджується волонтерська діяльність. На даний момент, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді.

Програма розроблена відповідно до Концепції національно патріотичного виховання дітей і молоді, методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. В основу Програми покладено ідею розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Ідеалом національно-патріотичного виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. Головною домінантою національно-патріотичного виховання дітей та молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.

Програма розроблена на основі Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указ Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020-2025 роки», Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року №948/2002 «Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді».

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу. Тому найважливішою громадянською рисою особистості є сформованість національної свідомості, патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім'я України. Ціновим засобом відображання нації є формування в людини національної гідності й гордості за свою Батьківщину, відмова від почуття національної меншовартості, від почуття національної неповноцінності, що формувалися віками.

 

2. Мета Програми

Формування свідомого громадянина-патріота Української держави,  представника української національної еліти через набуття молодим  поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції,  високих моральних якостей та духовних цінностей, виховання конкурентоспроможної особистості, здатної успішно само реалізовуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури.

Захист національних інтересів держави,  утвердження  патріотизму,  моральності  та  формування загальнолюдських цінностей молоді.

 

3. Основні завдання Програми:

 

- виховання поваги у дітей та молоді до Конституції України, законів України, державної символіки - Герба,  Прапора,  Гімну України;

- формування у дітей та молоді високої патріотичної свідомості,
національної гідності, готовності до виконання громадянського і
конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів
України;

- виховання поваги до культури всіх народів;

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- формування здорового способу життя як важливої складової розвитку та виховання людини, підготовки її до високопродуктивної праці, захисту Батьківщини та організації змістовного дозвілля;

- виховання здатності протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

- формування культури соціальних і політичних стосунків у молоді;

- залучення дітей та молоді до активної участі у національно-культурному житті українського народу, розвитку звичаїв та традицій;

- зацікавленості молоді щодо служби у Збройних силах України, готовності до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України;

- впровадження системи заходів щодо підвищення культурно-освітнього рівня молодих громадян, їх духовного самовдосконалення та змістовного дозвілля;

- зорієнтувати виховні системи закладів освіти на визнання пріоритету патріотичного виховання особистості;

- посилити роль сім’ї у патріотичному вихованні дітей, зміцнити взаємодію сім’ї з навчальними закладами.

 

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється  державним, бюджетом Кострижівської громади, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку на відповідний рік у межах прогнозованих показників та можливостей дохідної частини бюджету, а також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.                                          

 

 

 

5. Напрями реалізації Програми

 

            Напрями діяльності та заходи Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Кострижівської громади на 2021-2023 роки наведені у додатку.
 

6. Інформаційно-пропагандистське забезпечення Програми

Сприяти висвітленню у регіональних друкованих засобах масової інформації на офіційному веб-сайті Кострижівської селищної  ради щодо актуальних питань патріотичного виховання.

 

7. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

        – створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді;

        – забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

        – зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;

         – збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;

  • встановлення партнерських зв’язків між навчальними закладами Глибоцької громади з навчальними закладами інших громад;
  • спроможність молоді до самопізнання, саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення.

 

8. Координація діяльності та контроль за виконанням Програми

 

            Координація діяльності та контроль за виконанням Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Кострижівської громади на 2021-2023 покладається на постійну комісію селищної ради з  питань освіти, культури,  спорту, охорони здоров’я, організації дозвілля та відпочинку молоді.

           


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь